Idè, Skitse, Design, Layout, Illustration, Layout, Korrektur, Typografi, Trykklar PDF, Foto